Miljø og bæredygtighed

vindmølle

Som en stor, global virksomhed ønsker vi at tage vores del af ansvaret for at fremme et sundt miljø og en forsvarlig udvikling. Vi fokuserer på bæredygtighed i alle led af vores produktion og i samspillet med leverandører og samarbejdspartnere.

Miljø og sundhed hænger uløseligt sammen. Derfor har vi siden årtusindskiftet arbejdet målrettet på at gøre vores forretning mere bæredygtig. Undervejs har vi nået flere milepæle og sat nye ambitiøse mål.

Vi har reduceret vores CO2-udledning med 46 procent mellem 2000 og 2018, og vi har sat et nyt mål om at opnå en yderligere 20 procents reduktion mellem 2012 og 2020.

Vi har reduceret vores forbrug af vand med 13 procent mellem 2012 og 2018, og vi har udviklet nye produktionsmetoder, som reducerer mængden af affald og emballage ved produktion af vores medicin betydeligt. Vores mål er en reduktion af affald på 15 procent inden 2020 sammenlignet med 2012.

Sammen med en række andre lægemiddelvirksomheder har vi desuden engageret os i AMR Industry Alliance, som samarbejder om at bekæmpe udviklingen af antibiotikaresistens ved frivilligt at sætte grænser for, hvor meget antibiotika, vi må udlede i miljøet.

Læs mere om vores mål og resultater på miljø, sundhed- og sikkerhedsområdet.

graf

Pfizer og klimaforandringer

Klimaforandringerne er en af de største trusler mod menneskers sundhed, og derfor har vi frivilligt engageret os i at nedbringe vores CO2-udledning. Mellem 2000 og 2018 har vi opnået en reduktion på 46 procent. I dag er målet at reducere vores udledning af CO2 med yderligere 20 procent frem mod 2020 i forhold til udledningen i 2012.

Vi forsøger også at modvirke klimaforandringer på andre måder. For eksempel indkøber vi materialer fra certificerede, bæredygtige skovområder. I 2020 har vi et mål om, at 100 procent af vores nøgleleverandører skal have effektive bæredygtighedsprogrammer, og 90 procent skal have igangsat programmer med henblik på reduktion af CO2-udledning, begrænsning af vandforbrug og affaldshåndtering.

Vi vil fortsætte med at sætte ambitiøse, frivillige mål for at reducere vores klimaaftryk. Vi tror på, at frivillige tilpasninger giver os de bedste forudsætninger for at skabe innovative løsninger, der passer til vores forretningsmodel.

Læs mere om Pfizers engagement i klimaforandringer.

Pfizer og lægemidler i miljøet

Når man producerer og anvender medicin, kan medicinrester ende i jord- og vandmiljø. Vi arbejder målrettet på at minimere det aftryk, vores lægemidlers sætter miljøet, blandt andet ved at fokusere på bedre håndtering af spildevand fra produktionen, ved at skabe øget opmærksomhed i befolkningen om den rigtige måde at skille sig af med ubrugt medicin og ved at støtte forskning i de potentielle risici forbundet med lægemidler i miljøet.

Lægemidler kan ende i miljøet på flere måder. Når du tager medicin mod en sygdom, bliver medicinrester udskilt gennem urinen til kloaksystemet, og hvis du smider ubrugt medicin i skraldespanden eller hælder det ud i vasken, kan det også ende i miljøet. Medicinrester fra landbrugsdyr eller dambrug kan ende i jord- og vandmiljø, og hvis spildevandet fra fremstillingen af medicin på fabrikken ikke bliver renset korrekt, kan det også sende lægemidler ud i miljøet.

Læs mere om Pfizers fokus på lægemidler i miljøet.

dfg

Pfizer og grøn kemi

Man kan ikke producere lægemidler uden kemi, men man kan træffe et valg om at bruge den kemi, som er bedst for miljøet. Hos Pfizer arbejder vi med udgangspunkt i de 12 principper for grøn kemi, som blandt andet anbefaler, at man designer produkter, som er nedbrydelige, så de ikke ophober sig i miljøet.

Vi arbejder med grøn kemi på tværs af hele vores virksomhed gennem multidisciplinære teams af kemikere, ingeniører og eksperter inden for miljø og sikkerhed. Vores mål er at integrere principperne i alle vores produktionsprocesser, og at skabe en generation af lægemidler, som er langt grønnere end for blot 10-15 år siden.

Læs mere om Pfizers engagement i grøn kemi.

Pfizer og sund vandforsyning

Vand er en livsnødvendig, men begrænset ressource, og hvis ikke vi passer på, løber vi tør. Pfizer arbejder målrettet på at begrænse vores vandforbrug, og i 2018 opnåede vi en reduktion på 13 % i forhold til 2012.

Vi indsamler data for vandforbrug fra alle vores faciliteter verden over, og bruger dem aktivt til at sikre, at vi opfylder målene i vores vand-strategi. Formålet med strategien er dels at sikre, at vi når vores bæredygtighedsmål og dels sikre os imod vand-relaterede kriser i produktionen af vores lægemidler.

Læs mere om Pfizers fokus på vandforsyning.

Pfizer og emballage

Emballage til lægemidler skal leve op til mange krav, men derfor kan man godt pakke smartere og forbruge færre materialer. Pfizer har arbejdet målrettet på dette i flere år, blandt andet ved at støtte genanvendelsesprogrammer for emballage, ved at begrænse mængden af materialer vi forbruger, at fremme genbrug eller genanvendelighed, at bruge miljøvenlige materialer og at indkøbe materialer fra certificerede, bæredygtige kilder.

Læs mere om Pfizers fokus på bæredygtig emballage.

PP-PFE-DNK-0035