Kan man spare sig til bedre sundhed?

Pfizers Country Manager Henriette Dræbye Rosenquist har nedenstående debatindlæg på netavisen Altinget Sundhed den 7. maj 2014. Hun er i perioden april-september 2014 medlem af debatpanelet på Altinget Sundhed.

Kan man spare sig til bedre sundhed?

Debat: Hvorfor taler vi kun om udgifter og ikke investeringer, når det gælder befolkningens sundhed?

Som bekendt er der blevet tilført færre ”nye” ressourcer til sundhedsområdet i de senere år i sammenligning med niveauet for realvækst inden den flerårige økonomiske krise. Denne udvikling har skabt endnu mere fokus på at få ”mere sundhed for pengene”. Jeg mener, at der også er behov for et nyt perspektiv: Prøv at tænk investeringer i sundhed og ikke kun udgifter til sundhed!

Lægeforeningens formand Mads Koch Hansen sagde det meget præcist - ”sundhed er en god investering” - på arrangementet ”Nye veje til sundhed, vækst og velfærd” i forbindelse med Danske Regioners Generalforsamling. Han underbyggede dette i sit oplæg med tre udsagn(1): 

  1. Sundhed skal ikke ses som en udgift – men som en investering!
  2. Sundhedsvæsenet bidrager til den enkeltes velbefindende og velfærd ved forebyggelse, behandling og rehabilitering.
  3. Sundhedsvæsenet bidrager til samfundets velfærd og vækst ved at sikre en arbejdsduelig befolkning og skaber grundlag for vækst og eksport.

Jeg er helt enig. Et højt sundhedsniveau i samfundet er først og fremmest en vigtig forudsætning for at den enkelte kan leve uden store helbredsproblemer. Et velfungerende og innovativt sundhedsvæsen er afgørende for at forebygge og behandle sygdomme, så flest mulige borgere kan udnytte deres uddannelsesmæssige og faglige færdigheder i deres arbejdsliv, og for at de kan undgå helbredsproblemer, som mindsker deres handlemuligheder senere.

Mads Koch Hansen står ikke alene. Han får faktisk opbakning fra Produktivitetskommissionen. I Produktivitetskommissionens slutrapport står der blandt andet: ”[…] den internationale forskning peger på, at velovervejede offentlige investeringer i uddannelse, sundhed og infrastruktur er vigtige for den økonomiske vækst. […] Produktivitetskommissionen anbefaler, at de offentlige udgifter bliver prioriteret med blik for, hvordan de påvirker produktiviteten. Det er særligt vigtigt at sikre en høj kvalitet af centrale ydelser indenfor uddannelse, sundhed og infrastruktur.”(2) 

Produktivitetskommissionen konkluderer i mine øjne, at sundhed og økonomisk vækst er to sider af samme sag, og at vi blandt andet derfor bør anskue sundhed som en investering. Derfor mener jeg, at når vi næsten kun taler om de anvendte offentlige midler til sundhedsområdet som udgifter, begrænser vi os selv. Sådan taler vi for eksempel (næsten) aldrig om offentlige midler til uddannelse, forskning, infrastruktur eller klimaindsatsen. Her taler vi med rette om investeringer i fremtiden - vi investerer nu for at høste frugterne senere.

Denne langsigtede tankegang er i nogle tilfælde oplevet på sundhedsområdet – f.eks. hjerteplanerne, kræftplanerne og de nye højtspecialiserede sygehuse. Men generelt ønsker beslutningstagerne ofte at begrænse sundhedsudgifter her og nu, hvilket medfører en meget kort tidshorisont, når der træffes beslutninger om midler til forebyggelse og behandling og rehabilitering. Hvis man kun tænker ”udgifter, udgifter, udgifter”, er det for eksempel sværere at ændre på fordelingen af disponible midler mellem forebyggelse og behandling.

Når det er sagt, så skal regeringen roses for de 7 nationale mål for danskernes sundhed i de næste 10 år, som angiver pejlemærker for den samlede indsats. Men fordelingen af de tilhørende puljemidler må ikke utilsigtet ende med at forstærke uligheden i sundhed for borgerne i de kommuner, som ikke får del i puljerne. Regeringen skal derfor være opmærksom på, hvordan nationale indsatser skal spille tæt sammen med det kommunale selvstyre.

Jeg håber, at dette investeringsperspektiv vil brede sig – også blandt de politikere og embedsmænd, som har taget fat på forhandlingerne om nye økonomiaftaler for regioner og kommuner. Når både Produktivitetskommissionen og Lægeforeningen ser ud til at være på samme spor, er der i hvert fald mulighed for en konstruktiv debat om, hvordan vi kommer videre ad den vej.

Kort sagt: at investere i sundhed er at investere i den enkelte borger, i samfundet og i vækst og velfærd.


Referencer:
(1) Nye veje til sundhed, vækst og velfærd, Mads Koch Hansen, Lægeforeningen, 26. marts 2014. Link til præsentation: http://www.regioner.dk/gf14/nyheder/nyheder/nye+veje+til+sundhed+vækst+og+velfærd

(2) Det handler om velstand og velfærd, overblik over slutrapport, Produktivitetskommissionen, marts 2014, s. 14.


Yderligere information:
Fungerende kommunikationschef, Pfizer Danmark, Hans-Jacob Randskov: 29 20 32 49