Skip directly to content

Etik og samarbejde

Etik og samarbejde

Lægemiddelvirksomheders samarbejde med læger og andet sundhedspersonale er en forudsætning for, at den rette medicin når den rette patient i rette tid. Dette samarbejde er også en forudsætning for udvikling af ny og forbedret medicin. Der skal være fuld åbenhed om ethvert samarbejde mellem lægemiddelvirksomheder og sundhedspersonale.

 Samarbejdet mellem Pfizer og læger eller andet sundhedspersonale gennemføres i overensstemmelse med dansk og international lovgivning samt i henhold til regelgrundlaget for Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI).

ENLI fører kontrol med en række etiske regler, herunder: 

  • Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner med tilhørende vejledning.
  • Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere.
  • Lifs etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.
  • Lifs etiske kodeks for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen.
  • Lifs etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud til hospitaler.

Har du spørgsmål om, hvordan vi i det daglige arbejder med etik, åbenhed og samarbejde er du velkommen til at kontakte os.

Efteruddannelse, projekter, kliniske forsøg m.v.

Pfizer anmelder på forhånd alle efteruddannelsesmøder med deltagelse af læger og andet sundhedspersonale til ENLI.

Pfizer ønsker fuld åbenhed om ethvert samarbejde. Hvis lægen eller andet sundhedspersonale er ansat i anden tjeneste, skal samarbejdet ske i åbenhed og forståelse med arbejdsgiveren.

Som udgangspunkt skal en læge, tandlæge eller apoteker, der har gentagne opgaver for en lægemiddelvirksomhed, f.eks. som foredragsholder, mødeleder, klinisk investigator, rådgiver i advisory board m.m. anmelde sit samarbejde med Pfizer (og evt. andre lægemiddelvirksomheder) til Lægemiddelstyrelsen. På www.laegemiddelstyrelsen.dk kan læger, tandlæger og apotekere finde et ansøgningsskema, som skal bruges til ansøgning om tilknytning til en lægemiddelvirksomhed.

Alle lægemiddelvirksomheder er forpligtet til årligt at indberettede tilknyttede læger m.fl. til Lægemiddelstyrelsen, hvilket skal senest med udgangen af januar måned for tilknytning i det forudgående kalenderår. Tilknyttede læger blive løbende offentliggjort på www.laegemiddelstyrelsen.dk

Vejledende honorartakster

I Pfizer Danmark har vi fastsat vejledende honorartakster for konsulentydelser leveret af læger/sundhedspersonale som f.eks. at holde et foredrag, at være mødefacilitator m.v. Honorarerne omfatter den konkrete aktivitet inkl. forberedelse og rejsetid.

Samarbejde med patientforeninger

Pfizer samarbejder med patientforeninger for at forbedre dialogen om en forbedret livssituation for mennesker, som rammes af sygdom.
Samarbejdet skal være baseret på fælles visioner og mål med gensidig respekt og forståelse. Der skal ikke kunne rejses tvivl om, at samarbejdet foregår uden nogen form for uhensigtsmæssig påvirkning, der vil kunne svække troværdigheden hos nogen af parterne.
Læs mere

Donationer og tilskud til hospitaler

Lægemiddelindustriens faglige og videnskabelige donationer og tilskud til hospitaler støtter initiativer, som resulterer i reel værdi for patienterne. Der må ikke være tvivl om, at samspillet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitaler foregår på et etisk forsvarligt niveau. Lif har derfor fastlagt klare etiske regler, som sikrer uafhængighed mellem lægemiddelindustrien og hospitaler. Det er etiske regler, som samtidig skaber åbenhed om lægemiddelindustriens donationer og tilskud til hospitaler.
Pfizers donationer og tilskud til hospitaler offentliggøres på vores hjemmeside
Læs mere

Eksterne konsulenter

Lif har opstillet en ramme for dialogen mellem lægemiddelvirksomheder og politikere og myndigheder, som skal bidrage til at dialogen altid foregår på en åben, ærlig, redelig og troværdig måde. De etiske regler skal samtidig sikre, at parterne er økonomisk uafhængige af hinanden, og at samarbejdet og dialogen altid foregår, således at pressionsmuligheder parterne imellem er udelukket. 
Pfizer samarbejder med eksterne konsulenter. Ved eksterne konsulenter forstås en tredjepart, der på vegne af lægemiddelvirksomheden arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagerne. Det kan eksempelvis være et PR- eller kommunikationsbureau, advokater el.lign.

Pfizers samarbejdspartnere er gjort bekendt med Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere og Pfizer påtager sig ansvaret for, at alle aktiviteter sker i overensstemmelse med Lobbykodekset.

Pfizer samarbejder med

·         Advice A/S

·         Effector A/S

·         Kompas Kommunikation ApS

·         Rud Pedersen A/S

Link til LIF’s lobbykodeks: http://parno1.ipapercms.dk/LIF/Lifpublikationer/Etiskkodeks/Etisklobbykodeksdk/