Besponsa® (Inotuzumab ozogamicin)

Besponsa® er et rekombinant antineoplastisk antistof. Det aktive indholdsstof, inotuzumab ozogamicin, anvendes til recidiverende eller refraktær CD22-positiv B-celle precursor akut lymfoblastær leukæmi (ALL).

Produktresume

 

PP-ONC-DNK-0167